tho'

tho'
/ðou/ Cách viết khác : (tho') /ðou/ * liên từ - dù, dù cho, mặc dù, dẫu cho =though it was late we decided to go+ mặc dù đã muộn, chúng tôi vẫn quyết định đi !as though - dường như, như thể là =he ran as though the devil were after him+ nó chạy như thể có ma đuổi !even though - (xem) even !what though - dù... đi nữa, dù cho =what though the way is long+ dù đường có xa đi nữa * phó từ - tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy; thế nhưng =I believe him though+ tuy vậy tôi tin anh ấy =he had promised to come, he didn't though+ nó đã hứa đến, thế nhưng nó không đến

English-Vietnamese dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Tho Pa Ga — Cala Millor et Tho Pa Ga dans le port d Ibiza Autres noms Tres Hernanos (1924 1930) Cala Tuent (1930 1978) …   Wikipédia en Français

 • Tho — puede referirse a: T Hó, ciudad maya, antecedente de la ciudad de Mérida (Yucatán), México. Pájaro Tho, ave que habita en México y Centroamérica desde la Península de Yucatán hasta Costa Rica, científicamente llamada Eumomota superciliosa. Cần… …   Wikipedia Español

 • Tho — Tho, pron. pl. Those. [Obs.] [1913 Webster] This knowen tho that be to wives bound. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tho — Tho, adv. [AS. [thorn][=a].] Then. [Obs.] Spenser. [1913 Webster] To do obsequies as was tho the guise. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tho — ([th][=o]), def. art. The. [Obs.] Spenser. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tho — Tho, conj. Though. [Reformed spelling.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • tho — [thō] conj., adv. phonetic sp. of THOUGH …   English World dictionary

 • Tho — Tho, japanischer Name für China …   Pierer's Universal-Lexikon

 • tho' — [ðəu US ðou] adv informal a short form of though …   Dictionary of contemporary English

 • tho' — [ ðou ] short form an informal way of writing though …   Usage of the words and phrases in modern English

 • tho — contraction of THOUGH (Cf. though) …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”